ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2557

 
 
 

 

 

 

 

 


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโสน

เรื่อง  การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่

ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕6

....................................................

 

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติมาตรา ๗๔แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง    มาตรา ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ. ๒๕๑๐ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๒๐   จึงขอให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ครอบครอง  ยื่นแบบและชำระภาษี  ดังต่อไปนี้

         

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ให้ไปรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. ๒)  และกรอกรายการทรัพย์สิน ได้ตั้งแต่วันที่    มกราคม พ.ศ. ๒๕๕6  ถึงวันที่  ๒๘  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕6

 

                   ภาษีป้าย

                   เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ซึ่งมีหน้าที่จะต้องชำระภาษีป้ายให้ไปรับแบบพิมพ์แสดงภาษีป้าย (ภ.ป ๑) และกรอกรายละเอียดลงในแบบพิมพ์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕6 ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕6

 

                   ภาษีบำรุงท้องที่

                   เจ้าของที่ดินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางให้มาชำระได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕6 ถึงวันที่ ๓๐  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕6

                  

ในการดำเนินการติดต่อยื่นแบบเพื่อชำระภาษี  ตามกำหนดเวลาได้ที่งานจัดเก็บรายได้   ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโสน  ตำบลโสน  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

 

                             ประกาศ    ประกาศ    วันที่   4   มกราคม   ..  2556

 

 

 

(นายแสงจันทร์  เทศขันธ์  )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสน

 

ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสน

เรื่อง  การจัดเก็บภาษีประจำปี 2556

* * * * * * * * * * * * * * * *

                   ด้วยบัดนี้อยู่ในช่วงระยะเวลาการจัดเก็บภาษีประจำปี 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลโสน จึงขอแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต่างๆ ยื่นแบบพิมพ์เสียภาษี และทำการชำระภาษี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโสน  ดังนี้

 

1.     ภาษีป้าย

เจ้าของหรือผู้ติดตั้งป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ใน

การประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จาลึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย และเสียภาษีภายในเดือน มีนาคม พ.. 2556

                  

อัตราภาษีป้าย

1)      ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา 3 บาท/500 ตารางเซนติเมตร

2)      ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา 20 บาท/500 ตารางเซนติเมตร

3)      ป้ายดังต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท/500 ตารางเซนติเมตร              ()  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่   ()  ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

4)      ป้ายเมื่อคำนวณพื้นที่แล้วถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

บทกำหนดโทษ

          ผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ..2510 ปรับตั้งแต่หนึ่งพัน

บาท ถึง ห้าหมื่นบาท จำคุกไม่เกินหกเดือน ถึง หนึ่งปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

2.     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งต้อง

ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น จะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยกเว้นแต่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซึ่งเจ้าของอยู่เองหรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษา (ต่างกับที่อยู่อาศัย) และซึ่งมิได้เป็นที่ไว้สินค้าหรือประกอบอุตสาหกรรม (ค้าขาย) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบพิมพ์แจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.. 2556 และชำระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับการแจ้งประเมินค่าภาษี

 

                   บทกำหนดโทษ

 

                             ผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.. 2475 ปรับตั้งแต่สองร้อยบาทถ้วน ถึง ห้าร้อยบาท จำคุกหกเดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

3.     ภาษีบำรุงท้องที่

 

เจ้าของที่ดินไม่ว่าบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดิน มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ทั้งนี้ให้ชำระภายในเดือน เมษายน  .. 2556

 

                   บทกำหนดโทษ

 

                         ผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ..2508 ปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาท ถึง สองพันบาท จำคุกหนึ่งเดือน ถึง หกเดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

               ทั้งนี้ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ    วันที่   4   มกราคม   ..  2556

 

 

 

(นายแสงจันทร์  เทศขันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสน

 

 

งานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง

โทร.  045  -  814102

 

 

 

ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลโสน
ขั้นตอนและวิธีการยื่นแบบและชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ประจำปี 2556
จัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างกับส่วนต่อเนื่องที่ใช้ร่วมกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น และนำไปใช้ประโยชน์ในการเช่า ทำการค้า ประกอบอุตสาหกรรม ให้ญาติพ่อแม่หรือผู้อื่นอยู่อาศัย
 ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ได้แก่ เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจ
 ขั้นตอนการชำระภาษี
 เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด.2)
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่กำหนด มีความผิด ตามมาตรา 46 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี
 ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการหรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงไม่สมบูรณ์ มี
ความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังไดไม่เกิน 5 ปี
 การชำระภาษี
 ภายใน 30 วัน นับแต่รับทราบผลการประเมิน หากชำระภาษีเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ตามอัตราดังต่อไปนี้
ภายใน 1 เดือน เพิ่ม 2.5 % ของค่าภาษี
ภายใน 2 เดือน เพิ่ม 5 % ของค่าภาษี
ภายใน 3 เดือน เพิ่ม 7.5 % ของค่าภาษี
เกินกว่า 3 เดือน เพิ่ม 10 % ของค่าภาษี
 การอุทธรณ์ภาษี หากผู้รับประเมินไม่พอใจผลการประเมินให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน
2. ภาษีป้าย

 หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณา ที่วัตถุใดๆด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
 เจ้าของป้าย
 ในกรณีที่ไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลำดับ
 กำหนดระยะเวลายื่นแบบ
 ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี สำหรับป้ายใหม่ให้ยื่นแบบและ
ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่ติดตั้งป้ายนั้นๆ การยื่นแบบเกินกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี
 ประเภทป้าย ป้ายมี 3 ประเภท
 ประเภทที่ 1 ป้ายที่มีข้อความภาษาไทยล้วน อัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
 ประเภทที่ 2 ป้ายที่มีข้อความภาษาไทยปนเครื่องหมายหรือภาษาต่างประเทศ
อัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
 ประเภทที่ 3 ก. หมายถึงป้ายที่มีข้อความภาษาต่างประเทศหรือเครื่องหมาย
 ประเภทที่ 3 ข. หมายถึงป้ายที่มีข้อความภาษาไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้
หรือต่ำ กว่าภาษาต่างประเทศ
ป้ายประเภท 3 ก. , 3 ข. อัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตร. ซม.
ป้ายใดคำนวณได้ต่ำกว่า 200 บาท ให้คิด 200 บาท
 การอุทธรณ์
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้อง
อุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
ภาษีป้าย หมายถึง ป้ายที่มีข้อความ 1 ด้าน
หากไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายมีโทษ ปรับ 5,000 – 50,000 บาท
3.การขอใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 หมายถึง การค้าซึ่งกำหนดให้ควบคุมตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 89 เรื่องการควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ , กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องจักรกล , กิจการเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง , กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร่ , กิจการเกี่ยวกับไม้ , กิจการเกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่ายหิน สารเคมี , กิจการอื่น เช่น การ
 ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจ
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 เจ้าของกิจการ
 ขั้นตอนการขออนุญาต
 เจ้าของกิจการค้ายื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 เจ้าพนักงานออกไปตรวจสถานที่ถ้าเห็นว่ามีการปฏิบัติจัดสถานที่สำหรับ
ประกอบกิจการค้านั้นเป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับสุขลักษณะตามข้อบังคับ
 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตแล้ว จะออกใบอนุญาตและเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของกิจการค้าตามอัตราค่าธรรมเนียม
 หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าเจ้าของกิจการยังจัดสถานที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
จะมีคำสั่งให้แก้ไข แต่ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับจนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้องจึงจะออกใบอนุญาต
 กำหนดระยะเวลายื่นคำร้องขอออกใบอนุญาต
 ผู้ประกอบกิจการควรยื่นคำร้องในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของทุกปี
เพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการค้าในปีต่อไป
 ใบอนุญาตที่ออกให้จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม แห่งปีที่ออกใบอนุญาต
 บทกำหนดโทษ
 ผู้ใดประกอบการค้าที่ควบคุมโดยมิได้รับอนุญาตต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
100 บาท และศาลมีคำสั่งห้ามมิให้ประกอบกิจการค้านั้นต่อไป
 ผู้ได้รับอนุญาตแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดต้องระวางโทษปรับไม่
เกิน 50 บาท และอาจถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนอนุญาตได้
Download File  View File
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายก อบต.โสน
จังหวัด
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ก.พ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมพัฒนาชุมชน
ช่อง9
ททบ.5
ช่อง7
ช่อง3
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
Otop
กระดานสนทนา