ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2558

 
 
 

 

 

 

 

 


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโสน

เรื่อง  การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่

 

 

ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๘

....................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติมาตรา ๗๔แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง    มาตรา ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ. ๒๕๑๐ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๒๐   จึงขอให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ครอบครอง  ยื่นแบบและชำระภาษี  ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

 

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ให้ไปรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. ๒)  และกรอกรายการทรัพย์สิน ได้ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๘  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ภาษีป้าย

 

 

 

                   เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ซึ่งมีหน้าที่จะต้องชำระภาษีป้ายให้ไปรับแบบพิมพ์แสดงภาษีป้าย (ภ.ป ๑) และกรอกรายละเอียดลงในแบบพิมพ์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ภาษีบำรุงท้องที่

 

 

 

                   เจ้าของที่ดินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางให้มาชำระได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕6

                  

ในการดำเนินการติดต่อยื่นแบบเพื่อชำระภาษี  ตามกำหนดเวลาได้ที่งานจัดเก็บรายได้   ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโสน  ตำบลโสน  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ประกาศ  ณ  ประกาศ  ณ  วันที่   1   ตุลาคม   พ..  2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายแสงจันทร์  เทศขันธ์  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสน

 

 

 

 

 

ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสน

เรื่อง  การจัดเก็บภาษีประจำปี 2558

* * * * * * * * * * * * * * * *

                   ด้วยบัดนี้อยู่ในช่วงระยะเวลาการจัดเก็บภาษีประจำปี 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลโสน จึงขอแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต่างๆ ยื่นแบบพิมพ์เสียภาษี และทำการชำระภาษี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโสน  ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     ภาษีป้าย

 

 

 

เจ้าของหรือผู้ติดตั้งป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ใน

การประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จาลึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย และเสียภาษีภายในเดือน มีนาคม พ.. 2556

                  

อัตราภาษีป้าย

1)      ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา 3 บาท/500 ตารางเซนติเมตร

2)      ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา 20 บาท/500 ตารางเซนติเมตร

3)      ป้ายดังต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท/500 ตารางเซนติเมตร              (ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่   (ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

4)      ป้ายเมื่อคำนวณพื้นที่แล้วถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

บทกำหนดโทษ

          ผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ..2510 ปรับตั้งแต่หนึ่งพัน

บาท ถึง ห้าหมื่นบาท จำคุกไม่เกินหกเดือน ถึง หนึ่งปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งต้อง

 

 

 

 

 

ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น จะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยกเว้นแต่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซึ่งเจ้าของอยู่เองหรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษา (ต่างกับที่อยู่อาศัย) และซึ่งมิได้เป็นที่ไว้สินค้าหรือประกอบอุตสาหกรรม (ค้าขาย) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบพิมพ์แจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.. 2556 และชำระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับการแจ้งประเมินค่าภาษี

 

 

                   บทกำหนดโทษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.. 2475 ปรับตั้งแต่สองร้อยบาทถ้วน ถึง ห้าร้อยบาท จำคุกหกเดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     ภาษีบำรุงท้องที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download File View File
 
 
 
 
 
 
 
 
นายก อบต.โสน
infographics
facebook
เออีซี
คลังข่าวมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
จังหวัด
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ก.พ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมพัฒนาชุมชน
ช่อง9
ททบ.5
ช่อง7
ช่อง3
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
Otop
กระดานสนทนา