ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2557

 
 
 

 

 

 

 

 


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโสน

เรื่อง  การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่

 

 

ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๗

....................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติมาตรา ๗๔แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง    มาตรา ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ. ๒๕๑๐ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๒๐   จึงขอให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ครอบครอง  ยื่นแบบและชำระภาษี  ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

 

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ให้ไปรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. ๒)  และกรอกรายการทรัพย์สิน ได้ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕6  ถึงวันที่  ๒๘  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ภาษีป้าย

 

 

 

                   เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ซึ่งมีหน้าที่จะต้องชำระภาษีป้ายให้ไปรับแบบพิมพ์แสดงภาษีป้าย (ภ.ป ๑) และกรอกรายละเอียดลงในแบบพิมพ์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ภาษีบำรุงท้องที่

 

 

 

                   เจ้าของที่ดินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางให้มาชำระได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕6

                  

ในการดำเนินการติดต่อยื่นแบบเพื่อชำระภาษี  ตามกำหนดเวลาได้ที่งานจัดเก็บรายได้   ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโสน  ตำบลโสน  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ประกาศ  ณ  ประกาศ  ณ  วันที่   1   ตุลาคม   พ..  2556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายแสงจันทร์  เทศขันธ์  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสน

 

 

 

 

 

ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสน

เรื่อง  การจัดเก็บภาษีประจำปี 2556

* * * * * * * * * * * * * * * *

                   ด้วยบัดนี้อยู่ในช่วงระยะเวลาการจัดเก็บภาษีประจำปี 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลโสน จึงขอแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต่างๆ ยื่นแบบพิมพ์เสียภาษี และทำการชำระภาษี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโสน  ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     ภาษีป้าย

 

 

 

เจ้าของหรือผู้ติดตั้งป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ใน

การประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จาลึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย และเสียภาษีภายในเดือน มีนาคม พ.. 2556

                  

อัตราภาษีป้าย

1)      ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา 3 บาท/500 ตารางเซนติเมตร

2)      ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา 20 บาท/500 ตารางเซนติเมตร

3)      ป้ายดังต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท/500 ตารางเซนติเมตร              (ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่   (ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

4)      ป้ายเมื่อคำนวณพื้นที่แล้วถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

บทกำหนดโทษ

          ผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ..2510 ปรับตั้งแต่หนึ่งพัน

บาท ถึง ห้าหมื่นบาท จำคุกไม่เกินหกเดือน ถึง หนึ่งปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งต้อง

 

 

 

 

 

ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น จะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยกเว้นแต่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซึ่งเจ้าของอยู่เองหรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษา (ต่างกับที่อยู่อาศัย) และซึ่งมิได้เป็นที่ไว้สินค้าหรือประกอบอุตสาหกรรม (ค้าขาย) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบพิมพ์แจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.. 2556 และชำระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับการแจ้งประเมินค่าภาษี

 

 

                   บทกำหนดโทษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.. 2475 ปรับตั้งแต่สองร้อยบาทถ้วน ถึง ห้าร้อยบาท จำคุกหกเดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     ภาษีบำรุงท้องที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download File  View File
 
 
 
 
 
 
 
 
นายก อบต.โสน
จังหวัด
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ก.พ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมพัฒนาชุมชน
ช่อง9
ททบ.5
ช่อง7
ช่อง3
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
Otop
กระดานสนทนา